good faith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good faith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good faith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good faith.

Từ điển Anh Việt

 • good faith

  * danh từ

  ý tốt, hảo ý, thiện ý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • good faith

  * kinh tế

  thành thực

  thành tín

  thiện chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • good faith

  having honest intentions

  he acted in good faith

  doubt was expressed as to the good faith of the immigrants

  Synonyms: straightness