good word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good word.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • good word

    good news

    Similar:

    recommendation: something that recommends (or expresses commendation of) a person or thing as worthy or desirable

    Synonyms: testimonial

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).