good debt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good debt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good debt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good debt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • good debt

    * kinh tế

    nợ dễ đòi