well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well.

Từ điển Anh Việt

 • well

  /wel/

  * nội động từ

  (+ up, out, forth) phun ra, vọt ra, tuôn ra (nước, nước mắt, máu)

  tears welled from he eyes; tears welled up in her eyes: nước mắt cô ta tuôn ra

  * phó từ better; best

  tốt, giỏi, hay

  to work well: làm việc giỏi

  to sing well: hát hay

  to sleep well: ngủ tốt (ngon)

  very well: tốt lắm, hay lắm, giỏi lắm, được lắm

  to treat someone well: đối xử tốt với ai

  to think well of someone: nghĩ tốt về ai

  to speak well of someone: nói tốt về ai

  to stand well with someone: được ai quý mến

  well done!: hay lắm! hoan hô!

  well met!: ồ may quá, đang muốn gặp anh đấy!

  phong lưu, sung túc

  to live well in...: sống sung túc (phong lưu) ở...

  to do well: làm ăn khấm khá phát đạt

  to be well off: phong lưu, sung túc

  hợp lý, chính đáng, phi, đúng

  you may well say so: anh có thể nói như thế được lắm

  he did well to return it: nó đem tr lại cái đó là phi lắm

  nhiều

  to stir well: xáo động nhiều

  to be well on in life: không còn trẻ nữa, đ luống tuổi rồi

  kỹ, rõ, sâu sắc

  to know someone well: biết rõ ai

  rub it well: h y cọ thật kỹ cái đó

  the aggressors ought to be well beaten before they give up their scheme: phi đánh cho bọn xâm lược một

  trận nên thân trước khi chúng từ bỏ âm mưu

  as well

  cũng, cũng được, không hại gì

  you can take him as well: anh có thể đưa nó đi với

  you may as well begin at once: anh có thể bắt đầu ngay cũng được

  as well as

  như, cũng như, chẳng khác gì

  by day as well as by night: ngày cũng như đêm

  và còn thêm

  we gave him money as well as food: chúng tôi cho nó tiền và còn thêm cái ăn nữa

  pretty well

  hầu như

  * tính từ better; best

  tốt; tốt lành

  things are well with you: anh được mọi sự tốt lành; mọi việc của anh đều ổn c

  tốt, hay, đúng lúc, hợp thời, nên, cần

  it's well that you have come: anh đến thật là tốt

  it would be well to start early: có lẽ nên ra đi sớm

  khoẻ, mạnh khoẻ, mạnh giỏi

  to feel quite well: cm thấy rất khoẻ

  to get well: đ khỏi (người ốm)

  may, may mắn

  it was well for him that nobody saw him: may mà không ai thấy nó

  it's (that's) all very well but...

  (mỉa mai) hay đấy, nhưng...

  * thán từ

  quái, lạ quá

  well, who would have thought it would happen?: quái!, ai nào có tưởng là việc ấy có thể xy ra được?

  đấy, thế đấy

  well, here we are at last: đấy, cuối cùng chúng ta đ đến đây

  thế nào, sao

  well what about it?: thế nào, về điểm ấy thì nghĩ sao?

  well then?: rồi sao?

  thôi, thôi được, thôi nào; nào nào; thôi thế là

  well, such is life!: thôi, đời là thế well

  wellm it may be true!: thôi được, điều đó có thể đúng!

  well, well!, don't cry!: thôi nào đừng khóc nữa!

  được, ừ

  very well!: được!, ừ!, tốt quá!

  vậy, vậy thì

  well, as I was saying...: vậy, như tôi vừa nói, ...

  * danh từ

  điều tốt, điều hay, điều lành, điều thiện

  to wish someone well: chúc ai gặp điều tốt lành

  to let well alone

  đ tốt rồi không phi xen vào nữa; đừng có chữa lợn lành thành lợn què

  * danh từ

  giếng (nước, dầu...)

  to bore a well: khoan giếng

  to sink a well: đào giếng

  (nghĩa bóng) nguồn (cm hứng, hạnh phúc)

  (kiến trúc) lồng cầu thang

  lọ (mực)

  (hàng hi) khoang cá (trong thuyền đánh cá); buồng máy bm (trên tàu)

  chỗ ngồi của các luật sư (toà án)

  (hàng không) chỗ phi công ngồi

  (địa lý,địa chất) nguồn nước, suối nước

  (ngành mỏ) hầm, lò

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well

  * kinh tế

  bể rửa

  thùng dự trữ

  * kỹ thuật

  giếng

  giếng khoan

  giếng lấy ánh sáng

  hố

  lỗ khoan

  lồng cầu thang

  lồng thang máy

  mạch nước

  xây dựng:

  giếng cầu thang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well

  a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine

  a cavity or vessel used to contain liquid

  an abundant source

  she was a well of information

  Synonyms: wellspring, fountainhead

  an open shaft through the floors of a building (as for a stairway)

  an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps

  come up, as of a liquid

  Tears well in her eyes

  the currents well up

  Synonyms: swell

  in good health especially after having suffered illness or injury; at least I feel well"

  appears to be entirely well

  the wound is nearly well

  a well man

  I think I'm well

  Antonyms: ill

  wise or advantageous and hence advisable

  it would be well to start early

  (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

  the children behaved well

  a task well done

  the party went well

  he slept well

  a well-argued thesis

  a well-seasoned dish

  a well-planned party

  the baby can walk pretty good

  Synonyms: good

  Antonyms: ill

  thoroughly or completely; fully; often used as a combining form

  The problem is well understood

  she was well informed

  shake well before using

  in order to avoid food poisoning be sure the meat is well cooked

  well-done beef", "well-satisfied customers

  well-educated

  indicating high probability; in all likelihood

  I might well do it

  a mistake that could easily have ended in disaster

  you may well need your umbrella

  he could equally well be trying to deceive us

  Synonyms: easily

  (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully

  a book well worth reading

  was well aware of the difficulties ahead

  suspected only too well what might be going on

  to a suitable or appropriate extent or degree

  the project was well underway

  the fetus has well developed organs

  his father was well pleased with his grades

  favorably; with approval

  their neighbors spoke well of them

  he thought well of the book

  Antonyms: ill

  to a great extent or degree

  I'm afraid the film was well over budget

  painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger

  the house has fallen considerably in value

  the price went up substantially

  Synonyms: considerably, substantially

  with great or especially intimate knowledge

  we knew them well

  Synonyms: intimately

  with prudence or propriety

  You would do well to say nothing more

  could not well refuse

  with skill or in a pleasing manner

  she dances well

  he writes well

  Antonyms: badly

  in a manner affording benefit or advantage

  she married well

  The children were settled advantageously in Seattle

  Synonyms: advantageously

  Antonyms: badly, disadvantageously

  in financial comfort

  They live well

  she has been able to live comfortably since her husband died

  Synonyms: comfortably

  without unusual distress or resentment; with good humor

  took the joke well

  took the tragic news well

  Antonyms: badly

  Similar:

  good: resulting favorably

  it's a good thing that I wasn't there

  it is good that you stayed

  it is well that no one saw you

  all's well that ends well