well drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well drain

    * kỹ thuật

    giếng thoát nước