well-fed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-fed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-fed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-fed.

Từ điển Anh Việt

  • well-fed

    /'wel'fed/

    * tính từ

    được ăn uống đầy đủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet