well pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well pump

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy bơm nước giếng