wellhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellhead.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wellhead

    the source of water for a well

    Synonyms: wellspring

    a structure built over a well

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).