wellhead tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellhead tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellhead tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellhead tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellhead tax

    * kinh tế

    thuế tại nguồn