wellhead valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellhead valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellhead valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellhead valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellhead valve

    * kỹ thuật

    van miệng giếng