wellhead price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellhead price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellhead price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellhead price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellhead price

    * kinh tế

    giá tại nguồn

    giá tại nguồn (của dầu thô hoặc khí đốt thiên nhiên)