wellhead pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellhead pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellhead pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellhead pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellhead pressure

    * kỹ thuật

    áp suất miệng giếng