well test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự thử giếng