well-bred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-bred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-bred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-bred.

Từ điển Anh Việt

  • well-bred

    /'wel'bred/

    * tính từ

    có giáo dục (người)

    nòi, tốt giống (ngựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet