well-mannered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-mannered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-mannered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-mannered.

Từ điển Anh Việt

 • well-mannered

  /'wel'm n d/

  * tính từ

  lịch sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-mannered

  Similar:

  well-bred: of good upbringing

  mannerly: socially correct in behavior