well car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well car

    * kỹ thuật

    toa xe mặt võng