well bore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well bore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well bore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well bore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well bore

  * kỹ thuật

  giếng

  hố

  khoan giếng

  hóa học & vật liệu:

  đào giếng

  xây dựng:

  đường kính giếng khoan