well-doer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-doer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-doer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-doer.

Từ điển Anh Việt

  • well-doer

    /'wel'du: /

    * danh từ

    người làm điều phi