well site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well site

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công trường khoan