well-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-born.

Từ điển Anh Việt

  • well-born

    /'wel'b :n/

    * tính từ

    sinh trong một gia đình tốt