well-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-up.

Từ điển Anh Việt

  • well-up

    /'wel' p/

    * tính từ

    (thông tục) cừ, giỏi