well-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-head.

Từ điển Anh Việt

 • well-head

  /'welhed/ (well-spring) /'welspri /

  spring)

  /'welspri /

  * danh từ

  nguồn suối

  (nghĩa bóng) nguồn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-head

  * kỹ thuật

  đầu giếng

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị đầu giếng