well-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-room.

Từ điển Anh Việt

  • well-room

    /'welrum/

    * danh từ

    phòng uống nước (ở suối chữa bệnh)

    hầm chứa nước (trong tàu)