well-set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-set.

Từ điển Anh Việt

 • well-set

  /'wel'nit/ (well-set) /'wel'set/

  set)

  /'wel'set/

  * tính từ

  chắc nịch (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-set

  Similar:

  well-knit: strongly and firmly constructed

  a well-knit argument

  a well-knit theatrical production

  well-knit athletes

  a sailor short but well-set"- Alexander Hamilton