well rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well rig

    * kỹ thuật

    máy khoan giếng

    cơ khí & công trình:

    máy khoan sâu