well log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well log

    * kỹ thuật

    nhật ký giếng khoan

    hóa học & vật liệu:

    sổ khoan