well borer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well borer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well borer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well borer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well borer

    * kỹ thuật

    máy khoan giếng

    hóa học & vật liệu:

    máy đào giếng