wellerism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellerism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellerism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellerism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wellerism

    a comparison comprising a well-known quotation followed by a facetious sequel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).