well head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well head

    * kỹ thuật

    đầu nguồn

    miệng giếng

    miệng lỗ khoan