well-done nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-done nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-done giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-done.

Từ điển Anh Việt

 • well-done

  /'wel'd n/

  * tính từ

  làm tốt

  thật chín (thức ăn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-done

  (meat) cooked until there is no pink meat left inside