well drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well drill

    * kỹ thuật

    máy khoan giếng

    sự khoan giếng