well core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well core

    * kỹ thuật

    lõi khoan

    hóa học & vật liệu:

    mẫu lõi (giếng) khoan