well-paid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-paid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-paid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-paid.

Từ điển Anh Việt

 • well-paid

  /'wel'peid/

  * tính từ

  được tr lưng hậu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-paid

  * kinh tế

  được trả lương cao

  được trả thù lao hậu hĩ

  được trả thù lao hậu hĩnh