swell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swell.

Từ điển Anh Việt

 • swell

  /swel/

  * tính từ

  (thông tục) đặc sắc, cử, trội

  a swell pianist: một người chơi pianô cừ

  sang, quần là áo lượt, bảnh bao, diêm dúa

  to look very swell: trông rất bảnh bao, trông rất diêm dúa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rất tốt

  a swell guy: anh chàng rất tốt

  * danh từ

  chỗ lồi ra, chỗ phình ra, chỗ cao lên, chỗ gồ lên, chỗ sưng lên

  the swell of the ground: chỗ đất cao, chỗ đất gồ lên

  chỗ lên bổng (trong bài hát)

  sóng biển động, sóng cồn (sau cơn bảo)

  (thông tục) người cừ, người giỏi

  a swell in mathematics: tay cừ toán

  (thông tục) người ăn mặc sang trọng, người ăn mặc bảnh; kẻ tai to mặt lớn, ông lớn, bà lớn

  what a swell you are!: cậu ăn mặc bảnh quá!

  the swells: những người quần là áo lượt; những kẻ tai to mặt lớn

  * nội động từ swelled; swelled, swollen

  phồng lên, sưng lên, to lên, căng ra

  injured wrist swells up: chỗ cổ tay bị thương sưng lên

  ground swells into an eminence: đất cao dần lên thành một mô đất

  heart swells: trái tim tưởng như vỡ ra vì xúc động

  the sails swell out: buồm căng ra

  * ngoại động từ

  làm phình lên, làm phồng lên, làm sưng lên, làm nở ra, làm to ra

  river swollen with the rain: nước sông lên to vì trời mưa

  wind swells the sails: gió làm căng buồm

  items swell the total: nhiều khoản chi tiêu làm tăng tổng số

  expenditure swollen by extravagance: tiền chi phí tăng lên vì phung phí

  to swell like a turkey-cock

  vênh vênh váo váo, lên mặt tay đây

  to swell with indignation

  tức điên người

  to swell with pride

  kiêu căng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swell

  * kinh tế

  nổ

  phồng

  sự nở

  sự phồng

  sự trương nở

  trương nở

  * kỹ thuật

  gờ

  nở

  phình ra

  phồng

  phồng lên

  sự nở

  sự phình ra

  sự phồng

  sự trương

  sự trương nở

  vai

  xây dựng:

  đống nở ra

  đống phình ra

  nở ra (của đất)

  mấu lồi (cây)

  sóng lừng (ở biển)

  trương ra

  dệt may:

  nở ra

  phình lên

  giao thông & vận tải:

  sóng lừng (trạng thái biển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swell

  the undulating movement of the surface of the open sea

  Synonyms: crestless wave

  a rounded elevation (especially one on an ocean floor)

  a crescendo followed by a decrescendo

  increase in size, magnitude, number, or intensity

  The music swelled to a crescendo

  become filled with pride, arrogance, or anger

  The mother was swelling with importance when she spoke of her son

  Synonyms: puff up

  expand abnormally

  The bellies of the starving children are swelling

  Synonyms: swell up, intumesce, tumefy, tumesce

  cause to become swollen

  The water swells the wood

  Similar:

  dandy: a man who is much concerned with his dress and appearance

  Synonyms: dude, fop, gallant, sheik, beau, fashion plate, clotheshorse

  well up: come up (as of feelings and thoughts, or other ephemeral things)

  Strong emotions welled up

  Smoke swelled from it

  well: come up, as of a liquid

  Tears well in her eyes

  the currents well up

  bang-up: very good

  he did a bully job

  a neat sports car

  had a great time at the party

  you look simply smashing

  Synonyms: bully, corking, cracking, dandy, great, groovy, keen, neat, nifty, not bad, peachy, slap-up, smashing