neat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

neat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm neat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của neat.

Từ điển Anh Việt

 • neat

  /ni:t/

  * tính từ

  sạch gọn, ngăn nắp

  a neat room: một căn buồng sạch sẽ gọn gàng

  as neat as a new pin: sạch gọn như li như lau

  rõ ràng, rành mạch; ngắn gọn

  a neat handwriting: chữ viết rõ ràng

  a neat answer: một câu trả lời ngắn gọn rõ ràng

  khéo, tinh xảo (đồ vật)

  a neat piece of handwork: một đồ thủ công khéo

  giản dị và trang nhã (quần áo)

  a neat dress: bộ quần áo giản dị và trang nhã

  nguyên chất, không pha (ượu)

  neat whisky: rượu uytky không pha

  * danh từ, số nhiều không đổi

  trâu bò, thú nuôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • neat

  * kinh tế

  gia súc lớn có sừng (trâu bò...)

  * kỹ thuật

  nguyên chất

  môi trường:

  không pha

  sạch sẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • neat

  clean or organized

  her neat dress

  a neat room

  Synonyms: orderly

  showing care in execution

  neat homework

  neat handwriting

  free from what is tawdry or unbecoming

  a neat style

  a neat set of rules

  she hated to have her neat plans upset

  Synonyms: refined, tasteful

  without water

  took his whiskey neat

  Synonyms: straight, full-strength

  Similar:

  clean: free from clumsiness; precisely or deftly executed

  he landed a clean left on his opponent's cheek

  a clean throw

  the neat exactness of the surgeon's knife

  bang-up: very good

  he did a bully job

  a neat sports car

  had a great time at the party

  you look simply smashing

  Synonyms: bully, corking, cracking, dandy, great, groovy, keen, nifty, not bad, peachy, slap-up, swell, smashing