straight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight.

Từ điển Anh Việt

 • straight

  /streit/

  * tính từ

  thẳng

  straight line: đường thẳng

  straight hair: tóc thẳng, tóc không quăn

  straight as a post: thẳng như cái cột

  thẳng, thẳng thắn, chân thật

  straight speaking: nói thẳng

  to be perfectly straight in one's dealings: rất chân thật trong việc đối xử

  ngay ngắn, đều

  to put things straight: sắp xếp mọi vật cho ngay ngắn

  to put a room straight: xếp một căn phòng cho ngăn nắp thứ tự

  a straight race

  cuộc đua hào hứng

  a straight tip

  lời mách nước từ nguồn tin đáng tin cậy (đua ngựa)

  a whisky straight

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky không pha

  to vote the straight ticket

  bỏ phiếu cho danh sách ứng cử viên đảng mình

  * phó từ

  thẳng, suốt

  to go straight: đi thẳng

  he came straight from home: anh ấy đi thẳng từ nhà đến đây

  thẳng, thẳng thừng

  I told it him straight out: tôi nói thẳng với anh ta về vấn đề đó

  đúng, đúng đắn, chính xác

  to see straight: nhìn đúng

  to shoot straight: bắn trúng

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngay lập tức

  straight away

  ngay lập tức, không chậm trễ

  straight off

  không do dự

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) straight away

  * danh từ

  sự thẳng

  to be out of the straight: không thẳng, cong

  chỗ thẳng, đoạn thẳng

  (đánh bài) suốt (một bộ năm con liên tiếp, trong bài xì)

 • straight

  thẳng; trực tiếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straight

  * kỹ thuật

  bằng phẳng

  đặc

  đường thẳng

  hình trụ

  ngang bằng

  ngay

  nhãn

  nhẵn

  cơ khí & công trình:

  không cắt ren

  không cắt ren (lỗ)

  không loãng

  xếp thành một hàng (động cơ)

  toán & tin:

  thẳng trực tiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straight

  a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)

  successive (without a break)

  sick for five straight days

  Synonyms: consecutive

  having no deviations

  straight lines

  straight roads across the desert

  straight teeth

  straight shoulders

  Antonyms: crooked

  (of hair) having no waves or curls

  her naturally straight hair hung long and silky

  Antonyms: curly

  erect in posture

  sit straight

  stood defiantly with unbowed back

  Synonyms: unbent, unbowed

  in keeping with the facts

  set the record straight

  made sure the facts were straight in the report

  characterized by honesty and fairness

  straight dealing

  a square deal

  Synonyms: square

  Antonyms: crooked

  free from curves or angles

  a straight line

  Antonyms: curved

  neatly arranged; not disorderly

  the room is straight now

  not homosexual

  following a correct or logical method

  straight reasoning

  in a straight line; in a direct course

  the road runs straight

  Similar:

  heterosexual: a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex

  Synonyms: heterosexual person, straight person

  straightaway: a straight segment of a roadway or racecourse

  uncoiled: no longer coiled

  Antonyms: coiled

  true: accurately fitted; level

  the window frame isn't quite true

  square: without evasion or compromise

  a square contradiction

  he is not being as straightforward as it appears

  Synonyms: straightforward

  neat: without water

  took his whiskey neat

  Synonyms: full-strength

  square: rigidly conventional or old-fashioned

  directly: without deviation

  the path leads directly to the lake

  went direct to the office

  Synonyms: direct

  directly: in a forthright manner; candidly or frankly

  he didn't answer directly

  told me straight out

  came out flat for less work and more pay

  Synonyms: flat

  Antonyms: indirectly