straight-edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-edge.

Từ điển Anh Việt

  • straight-edge

    /'streitedʤ/

    * danh từ

    thước thẳng