straight chair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight chair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight chair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight chair.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straight chair

    a straight-backed chair without arms

    Synonyms: side chair

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).