straight pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight pack

    * kinh tế

    đồ hộp nước ép quả

    đồ hộp tự nhiên