straight hang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight hang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight hang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight hang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straight hang

    a hang performed on the rings or parallel bars with the body erect and the arms at the sides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).