straight-cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight-cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight-cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight-cut.

Từ điển Anh Việt

  • straight-cut

    /'streit'kʌt/

    * tính từ

    thái dọc (thuốc lá)