straight edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straight edge

  * kỹ thuật

  lưỡi dao thẳng

  lưỡi dao tựa

  mép thẳng

  thước

  thước dẫn

  hóa học & vật liệu:

  ê ke kép

  thước chữ T

  giao thông & vận tải:

  ê ke vuông

  thước rà

  xây dựng:

  thước điều chỉnh

  thước làm thẳng

  đo lường & điều khiển:

  thước kẻ

  toán & tin:

  thước, thước dẫn