straights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straights.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straights

    * kinh tế

    trái phiếu cố định