straight link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straight link

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    culit thẳng

    thanh thẳng