straight pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straight pin

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  chốt cụ

  chốt thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straight pin

  pin consisting of a short straight stiff piece of wire with a pointed end; used to fasten pieces of cloth or paper together