straighten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straighten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straighten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straighten.

Từ điển Anh Việt

 • straighten

  /'streitn/

  * ngoại động từ

  làm cho thẳng

  to straighten [out] an iron bar: đập một thanh sắt cho thắng

  sắp xếp cho ngăn nắp

  to straighten [up] a room: xếp một căn phòng cho ngăn nắp

  * nội động từ

  thẳng ra

  the rope straightens: dây thừng thẳng ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straighten

  * kỹ thuật

  điều chỉnh

  nắn sửa

  nắn thẳng

  cơ khí & công trình:

  sửa thẳng

  xây dựng:

  uốn thẳng

  vuốt thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straighten

  straighten up or out; make straight

  Synonyms: unbend

  Antonyms: bend

  make straight

  Synonyms: straighten out

  get up from a sitting or slouching position

  The students straightened when the teacher entered

  make straight or straighter

  Straighten this post

  straighten hair

  Similar:

  tidy: put (things or places) in order

  Tidy up your room!

  Synonyms: tidy up, clean up, neaten, straighten out, square away

  roll out: straighten by unrolling

  roll out the big map