straightening of reinforcement steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightening of reinforcement steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightening of reinforcement steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightening of reinforcement steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straightening of reinforcement steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nắn thẳng thép cốt