straight man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straight man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straight man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straight man.

Từ điển Anh Việt

  • straight man

    * danh từ

    diễn viên gợi (nói để các diễn viên hài khác pha trò)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straight man

    a performer who acts as stooge to a comedian

    Synonyms: second banana