straightway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightway.

Từ điển Anh Việt

 • straightway

  /'streitwei/

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngay lập tức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • straightway

  at once

  straightway the clouds began to scatter

  in a direct course

  plunged straightway to the rocks below