straightway valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightway valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightway valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightway valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straightway valve

    * kỹ thuật

    van thông